Motorkøretøjsforsikring

Nuværende Ændring Bemærkning

Betingelsessæt

TRUST_Betingelser_MOTOR 2017_02

Betingelsessæt

TRUST_Betingelser_MOTOR 2017_03
Præcisering

14. Merværdiafgift

 

14.1. Kaskoskader

 

14.1.1. Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af 31/3 1967 med senere ændringer betales af FORSIKRINGSSELSKABET.

 

14.1.2. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende:

 

14.1.3. Benyttes sådant køretøj i den registrerede virksomhed, bæres merværdiafgiften endeligt af forsikringstageren i det omfang, i hvilket denne efter de herom gældende regler har adgang til at medregne beløbet i sin indgående merværdiafgift. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften.

14. Moms

 

14.1 Kaskoskader

 

14.1.2 Moms udlægges af FORSIKRINGSSELSKABET.

 

14.1.2. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende:

 

14.1.3. Benyttes sådant køretøj i den registrerede virksomhed, bæres moms endeligt af forsikringstageren i det omfang, i hvilket denne efter de herom gældende regler har adgang til at medregne beløbet i sin indgående moms. Ved kontant erstatning fradrages moms.

Præcisering

18. Behandling af personoplysninger

Nyt punkt 18.5 + 18.6 + 18.7

18.5. Ved manglende ansvarsforskring bliver forsikringsophøret oplyst til DFIM, der jf. færdselslovens § 106, stk. 4 kan pålægge Forsikringstager et gebyr for manglende ansvarsforsikring på kr. 250,00 pr. dag, pr.  motordrevne køretøj der er uforsikret. DFIM har udpantningsret for gebyret jf. færdselsloven § 107, stk. 3, 1.pkt. Ved opkrævning af gebyr vil Forsikringstager blive registreret i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, der føres af DFIM, efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.

 

18.6. Oplysning om registreringen videregives til øvrige ansvarsforsikringsselskaber med henblik på, at Forsikringstager ikke kan tegne forsikring for motordrevne køretøjer så længe der udestår gebyr til DFIM.

 

18.7.Forsikringsophøret bliver oplyst til DFIM, der jf. færdselslovens § 106, stk. 4 kan opkræve et gebyr for manglende ansvarsforsikring på 250 kr. pr. dag, pr. motordrevne køretøj der ikke er forsikret. DFIM har udpantningsret for gebyret jf. færdselsloven § 107, stk. 3, 1.pkt. Når gebyret bliver opkrævet, bliver Forsikringstager samtidig registreret i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring (DFIM), efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.  Oplysningen om at Forsikringstager er registreret, videregives til øvrige ansvarsforsikringsselskaber med henblik på, at Forsikringstager ikke kan købe en forsikring til motordrevne køretøjer, før Forsikringstager har betalt gebyret.

 

Præcisering

D. Særlige betingelser for kaskoforsikring

 

2.2.3.1. Pr. 1. juni 2014 udgør denne procentdel 60%

D. Særlige betingelser for kaskoforsikring

 

2.2.3.1. Pr. 1. juni 2014 udgør denne procentdel 60% (Slettet)

Præcisering

Nyt punkt 2.2.4

2.2.4. Andre sikrede efter Lov om Forsikringsaftaler §54 (fx ejer, panthaver eller leasingtager), identificeres med forsikringstager og kan derved kun opnå samme kaskodækning som forsikringstager. Lov om Forsikringsaftaler §54 er derved fraveget.

Præcisering

4.1.1. Kontant erstatning: 4.1.1.1. Såfremt FORSIKRINGSSELSKABET afgør skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til stede inden 4 uger efter skadens anmeldelse til FORSIKRINGSSELSKABET, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, dog højst det på policen anførte beløb. 4.1.1. Kontant erstatning: 4.1.1.1. Såfremt FORSIKRINGSSELSKABET afgør skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til stede inden 4 uger efter skadens anmeldelse til FORSIKRINGSSELSKABET, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, dog højst det på policen anførte beløb.

Præcisering

 

Transport af egne varer og værktøj

Nuværende Ændring Bemærkning
Betingelsessæt Betingelsessæt Præcisering

3. Forsikrede genstande

3.1. Forsikringen dækker varer, værktøj, reservedele, materialer og teknisk udstyr mm.

3. Forsikrede genstande

3.1. Forsikringen dækker varer, værktøj, reservedele, materialer og teknisk udstyr mm.

3.2. Såfremt der er tegnet dækning for samtlige de til virksomheden hørende varebiler, oplyses ikke registreringsnummer på denne police, og regulering vil følge policen for motorkøretøjsforsikring.

Såfremt der ikke er tegnet motorkøretøjsforsikring i TRUST, eller såfremt dækningen skal gælde for specifikke køretøjer, er dækningen udelukkende omfattet såfremt disse oplysninger er angivet på policen.
Skærpelse

 

Erhvervsforsikring/Bygningsforsikring (All Risk)

Nuværende Ændring Bemærkning

Betingelsessæt

TRUST_Betingelser_ALLR 2017_03

Betingelsessæt

TRUST_Betingelser_ALLR 2017_04

Præcisering

5.1.3 Undtagelser – krig og terrorisme

 

Nyt punkt (iv.)

(iv.) Nærværende tillæg undtager endvidere skader som følge af NBCR terror, dvs. terrorhandlinger begået ved anvendelse af nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive våben. Sådanne skader er dækket af en statslig ordning jf. ”lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet” af 9. april 2019. Terrorforsikringsrådet under Finanstilsynet træffer afgørelse om der er tale om en NBCR terrorhandling.

 

Præcisering

3.3 AMBULANT DÆKNING – FLOATER

 

3.3.1 Forsikringen er udvidet til at omfatte løsøre og varelager beroende udenfor forsikringsstedet overalt i verden med undtagelse af lande omfattet af OFAC sanktioner.

 

3.3.2. Forsikringen er en førsterisikodækning og dækker højst med den forsikringssum, som er anført i policen.

 

3.3 AMBULANT DÆKNING – FLOATER

 

3.3.1 Forsikringen er udvidet til at omfatte løsøre og varelager beroende udenfor forsikringsstedet overalt i verden med undtagelse af lande omfattet af OFAC sanktioner.

 

3.3.2. Forsikringen er en førsterisikodækning og dækker højst med den forsikringssum, som er anført i policen.

 

3.3.3. Denne dækning er betinget af, at der er tale om midlertidige ophold udenfor forsikringsstedet. 
Skærpelse

3.4 CONTAINERE INKL. INDHOLD

 

3.4.1. Forsikringen er udvidet til at omfatte varelager, løsøre, reservedele m.v. i containere inkl. container (brand/tyveri). Endvidere er der noteret dækning for selve containeren indenfor forsikringssummen.

 

3.4.2. Det er en betingelse for tyveridækningen, at container/-ne er aflåst med solide, indstukne, dirkefrie låse eller hængelåse af anerkendt fabrikat i solide beslag med hængelåsbeskyttelse. Eller alternativt at containere er beskyttet af en hængelås med låsebom, inklusiv hængelåsbeskyttelse godkendt i BLÅ klasse.

3.4 CONTAINERE INKL. INDHOLD

 

3.4.1. Forsikringen er udvidet til at omfatte varelager, løsøre, reservedele m.v. i containere inkl. container (brand/tyveri). Endvidere er der noteret dækning for selve containeren indenfor forsikringssummen.

 

3.4.2. Det er en betingelse for tyveridækningen, at container/-ne er aflåst med solide, indstukne, dirkefrie låse eller hængelåse af anerkendt fabrikat i solide beslag med hængelåsbeskyttelse. Eller alternativt at containere er beskyttet af en hængelås med låsebom, inklusiv hængelåsbeskyttelse godkendt i BLÅ klasse.

 

3.4.3. Dækning for containere er gældende i Danmark.
Skærpelse

 

Erhvervs- og produktansvar

Nuværende Ændring Bemærknign

Betingelsessæt: 

TRUST_Betingelser_EPA 2017_03

Betingelsessæt: 

TRUST_Betingelser_EPA 2017_04

Præcisering

1.4. BEHANDLING AF SKADER UNDER SELVRISIKO

 

1.4.1. Forsikringsselskabet behandler alle skader uanset størrelsen af selvrisiko. Behandlingen af de første 5 skader som er under selvrisiko behandles uden vederlag. For efterfølgende behandling af sådanne skader - under selvrisikoen - opkræves et fee på DKK 2.000 pr. skade/krav. Eksterne udgifter i forbindelse med skadebehandling afholdes af sikrede. Opgørelse af antal skader og eventuel ekstra opkrævning sker ved førstkommende forfald.
Punktet udgår Skærpelse

1.5 HÆFTELSESANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER/-ENTREPRENØRER

1.5.1. Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes hæftelsesansvar for underleverandørens/- entreprenørens arbejde udført for sikrede, men dækker ikke underleverandørens/- entreprenørens selvstændige ansvar.

 

1.5.2. Denne dækning ydes under forudsætning af, at underleverandøren/-entreprenøren har udtaget selvstændig Erhvervs- og Produktansvarsforsikring

Nærværende police dækker således subsidiært selvstændigt udtaget forsikring. Forsikringsselskabet bibeholder retten til regres mod underleverandøren/-entreprenøren.

 

 

 

1.5 HÆFTELSESANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER/-ENTREPRENØRER

1.5.1. Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes hæftelsesansvar for underleverandørens/- entreprenørens arbejde udført for sikrede, men dækker ikke underleverandørens/- entreprenørens selvstændige ansvar.

 

1.5.2. Denne dækning ydes under forudsætning af, at underleverandøren/-entreprenøren har udtaget selvstændig Erhvervs- og Produktansvarsforsikring. Nærværende police dækker således subsidiært selvstændigt udtaget forsikring. Forsikringsselskabet bibeholder retten til regres mod underleverandøren/-entreprenøren.

 

Det præciseres at nærværende udvidelse ikke omfatter formuetabsdækning, samt underentreprenørens eget selvstændige ansvar

 

 

2.2 BYGHERREANSVAR

 

2.2.1. Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skade på ting forårsaget ved arbejder på bygning og grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning, jord-, vand eller nedbrydningsarbejder mv.) hvad enten de udføres af sikrede eller andre.

 

2.2.2. For denne dækning gælder der en sublimit som noteret i policecertifikat.

 

2.2 BYGHERREANSVAR

 

2.2.1. Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar (som bygherre) for skade på ting forårsaget ved arbejder på bygning og grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning, jord-, vand eller nedbrydningsarbejder mv.) hvad enten de udføres af sikrede eller andre.

 

2.2.2. For denne dækning gælder der en sublimit som noteret i policecertifikat.

 

Præcisering

2.3. GRAVEARBEJDER

 

2.3.1. Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit A, pkt. 3.2.5 samt afsnit A, pkt. 4.2.7 er forsikringen udvidet til at omfatte sikredes ansvar forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning.

2.3.2. Sikkerhedsforholdsregel (FAL § 51 stk. 1)

2.3.3. Det er en forudsætning, at sikrede kan dokumentere, at der forinden ethvert sådant arbejdes påbegyndelse:

 

1) er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves,

 

2) hos myndighederne og ledningsejere er indhentet kortmateriale og undersøgt, hvor ledninger, kabler og kloakker faktisk er anbragt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 JORDARBEJDE

 

2.3.1 Forsikringen er udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for skade på ting forårsaget ved jordarbejde uanset forsikringsbetingelsernes punkt 3.2.5 og 4.2.7 anførte.

2.3.2. Det er en forudsætning, at sikrede kan dokumentere:

 

2.3.2.1. at der er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves,

 

2.3.2.2. at der hos myndigheder og ledningsejere er indhentet kortmateriale, herunder fra LER (Ledningsejerregistreret) og at dette er forsynet med udsteder og datomarkering.

 

2.2.3.3 at den faktiske placering af ledninger, kab­ler og kloakker er undersøgt, ved enten prøvegravning, påvisning eller andet, inden arbejdets påbegyndelse.  

 

2.2.3.4 at det indhentede kortmateriale benyttes på arbejdsstedet.

 

2.3.3. Uanset det i forsikringsbetingelserne punkt 3.2.5 og 4.2.7 anførte, dækker forsikringen under ingen omstæn­digheder erstatningsansvar for:

 

2.3.3.1. skade på sikredes egen entreprise, herunder tillige entreprise, der udføres af sikredes underentrepre­nører.

 

2.3.3.2 følger af ændringer i grundvandsstand, herunder grundvandssænkning eller regulering.

 

2.3.3.3.nedramning, ned-/opvibrering eller optrækning af spunsvægge eller andet.

 

2.3.3.4 pilotering, undermuring eller understøbning af fundamenter, nedbrydning samt sikredes brug af sprængstoffer.

 

2.3.3.5 tingskade, der kan henføres til mangelfuld afstivning.

 

Skærpelse

2.8. BEHANDLING OG BEARBEJDNING

 

2.8.1. Uanset forsikringsbetingelserne afsnit A, pkt. 3.2.3 og afsnit A, pkt. 4.2.6 er forsikringen udvidet til at omfatte skader på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde.

 

2.8.2. Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit A, pkt. 3.2.2 og afsnit A, pkt. 4.2.5 dækker nærværende forsikring sikredes erstatningsansvar for tab eller beskadigelse af ting som sikrede er ansvarlig for, fordi de er i hans varetægt eller på anden måde betroet sikrede som led i sikredes virksomhed.

 

2.8.3. For denne dækning gælder der en sublimit som noteret i policecertifikat.

BEHANDLING OG BEARBEJDNING

 

2.8.1. Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 3.2.3. og punkt 4.2.6., er forsikringen udvidet til at dække sikredes erstatningsansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde, uanset om skaden sker under eller efter hvervets udførelse som følge af dette.

 

2.8.2. Endvidere gælder dækningsundtagelsen i forsikringsvilkårenes punkt 3.2.2. og punkt 4.2.5. (varetægt) ikke for så vidt angår ting som sikrede har i sin varetægt til behandling eller bearbejdning.

 

Skræpelse

2.9. ANSVAR SOM UDLEJER, LEJER OG NABO

2.9.1. Forsikringen er udvidet til at dække:

2.9.1.1. Det ansvar, som sikrede pådrager sig som lejer i henhold til borgerlig eller erhvervsmæssig lov, på grund af skade på bygninger eller løsøre.

2.9.1.2. Det ansvar, som sikrede, pådrager sig i henhold til borgerlig eller erhvervsmæssig lov, på grund af skade på bygninger eller løsøre forårsaget af, at en skadesbegivenhed spreder sig fra sikredes lokaliteter til naboernes og medlejernes lokaliteter.

2.9.1.3. Det ansvar som sikrede, pådrager sig som udlejer i henhold til borgerlig eller erhvervsmæssig lov for skade på lejernes løsøre som følge af konstruktionsmæssige fejl ved eller mangler på vedligeholdelse af det udlejede.

2.9.2. Denne udvidelse er tillige gældende for ansvar, som sikrede pådrager sig i de lande, hvor Napoleonsk lov eller lignende borgerlig eller erhvervsmæssig lov gælder, og som er fastsat i sådan lov.

2.9.3. For denne dækning gælder der en sublimit som noteret i policecertifikat

 

 

2.9 ANSVAR SOM UDLEJER, LEJER OG NABO

2.9.1. Forsikringen er udvidet til at dække:

2.9.1.1. Det ansvar, som sikrede pådrager sig som lejer i henhold til borgerlig eller erhvervsmæssig lov, på grund af skade på bygninger eller løsøre.

2.9.1.2. Det er en betingelse, at sikrede har tegnet sædvanlig brandforsikring for lejemålet, hvor dette påhviler lejer samt krav om at skade skal anmeldes til bygningsbrandforsikringen.

2.9.1.3. Det ansvar som sikrede, pådrager sig som udlejer i henhold til borgerlig eller erhvervsmæssig lov for skade på lejernes løsøre som følge af konstruktionsmæssige fejl ved eller mangler på vedligeholdelse af det udlejede.

2.9.2. Denne udvidelse er tillige gældende for ansvar, som sikrede pådrager sig i de lande, hvor Napoleonsk lov eller lignende borgerlig eller erhvervsmæssig lov gælder, og som er fastsat i sådan lov. (slettet)

2.9.2. For denne dækning gælder der en sublimit som noteret i policecertifikat.

2.9.4. Selvrisikoen for ovenstående udvidelse er 25.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.

 

Præcisering

2.10. EXCESS MOTORANSVAR

 

2.10.1. Forsikringen er udvidet til, indenfor nærværende forsikringssum, at dække det ansvar i forbindelse med anvendelse af motordrevet køretøj, som ejes, lejes, leases eller på anden måde er i sikredes besiddelse hvis skadesbeløb overstiger det for lokal ret gældende lovpligtige forsikringsbeløb.

 

2.10.2. Denne dækning er excess dækning af den til enhver tid værende ansvarsforsikringssum for køretøjet, dog minimum:

2.10.2.1. Europa EUR 1.000.000

2.10.2.2. USA (* USD 2.000.000

2.10.2.3. ROW USD 1.000.000

 

2.10.3. Ovennævnte minimums limit på USD 2.000.000 for USA er under forudsætning af, at der alene er tale om almindelige person- og varebiler. Er dette ikke tilfældet, er minimums limit USD 5.000.000.
Dækningen udgår Skærpelse

2. GENERELT

 

2.1. Forsikringen omfatter ikke produkter eller ydelser der bevidst leveres til:

 

2.1.1. Energi, medicinsk, farmaceutisk, atom, luftfart, aerospace, forsvar, off-shore (udelukkende produktion/ydelser, der leveres indenfor udvinding af naturforekomster såsom olie, gas mv.) eller petro kemisk industrier.

 

2.2. Forsikringsselskabet skal ikke anses for ansvarlig overfor sikrede for misligholdelse af forsikringsaftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for Selskabets kontrol, og som Selskabet ikke ved forsikringsaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet (”force majeure”).

 

2.2.1. Forsikringsselskabet er i relation til ovenstående ligeledes ikke ansvarlig for skade, tab eller forsinkelser, som skyldes, krigshændelser, strejke, lockout, blokade, virus, pandemi, epidemi eller lignende hændelser som her defineres for værende force majeure.

 

2.2.2. Det præcisereres ligeledes at forsikringen ikke dækker tab eller skade som følge af CoVid-19 eller enhver variation af CoVid-19. Denne undtagelse er gældende, uanset hvad der måtte fremgå af policens øvrige klausuler eller af forsikringsbetingelserne.

2. GENERELT

 

2.1. Forsikringen omfatter ikke produkter eller ydelser der bevidst leveres til:

 

2.1.1. Energi, medicinsk, kritisk hospitalsudstyr/tilbehør, farmaceutisk, atom, luftfart, aerospace, forsvar, skibe, havvindmøller, off-shore (udelukkende produktion/ydelser, der leveres indenfor udvinding af naturforekomster såsom olie, gas mv.) eller petro kemisk industrier.

 

2.2. Forsikringsselskabet skal ikke anses for ansvarlig overfor sikrede for misligholdelse af forsikringsaftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for Selskabets kontrol, og som Selskabet ikke ved forsikringsaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet (”force majeure”).

 

2.2.1. Forsikringsselskabet er i relation til ovenstående ligeledes ikke ansvarlig for skade, tab eller forsinkelser, som skyldes, krigshændelser, strejke, lockout, blokade, virus, pandemi, epidemi eller lignende hændelser som her defineres for værende force majeure.

 

2.2.2. Det præcisereres ligeledes at forsikringen ikke dækker tab eller skade som følge af CoVid-19 eller enhver variation af CoVid-19. Denne undtagelse er gældende, uanset hvad der måtte fremgå af policens øvrige klausuler eller af forsikringsbetingelserne.

Skærpelse

3. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR

 

3.1. Forsikringen omfatter ikke produkter eller ydelser der bevidst leveres til:

 

3.1.1. Sikkerhedssystemer til motorkøretøjer, herunder alt til motorer, styretøj, dæk, bremser, fremdrift etc.

 

3.1.2. Produktion, handel, servicering, udlejning og vedligeholdelse af kraner, løfteredskaber samt elevatorer.

3. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR

 

3.1. Forsikringen omfatter ikke produkter eller ydelser der bevidst leveres til:

 

3.1.1. Sikkerhedssystemer til motorkøretøjer herunder sikkerhedsseler, herunder alt til motorer, styretøj, dæk, bremser, fremdrift etc.

 

3.1.2. Produktion, handel, servicering, udlejning og vedligeholdelse af kraner, løfteredskaber samt elevatorer.

Præcisering

11. EMPLOYERS LIABILITY

 

11.1. Forsikringsgiveren vil skadesløsholde sikrede og kun sikrede for erstatningskrav rejst i anledning af ansvar for personskade opstået i forbindelse med arbejdsulykker eller erhvervssygdom overgået eller påført ansatte hvor som helst i verden med undtagelse af UK, Irland, Kanal Øerne, USA, Canada, Italien, Australien, Spanien, Syd Afrika, Argentina, Belgien, Holland, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Ungarn, Tyrkiet eller lande med lignende lovgivning.

 

11.2. Desuden dækkes ”No-fault” employers liability i Frankrig ikke.

11.3. Det er en forudsætning;

 

11.3.1.1. at kravet ikke er omfattet af arbejdsskadeforsikring eller anden tilsvarende socialforsikring, eller

 

11.3.1.2. at kravet ikke er omfattet af et selvstændigt internationalt forsikringsprogram.

 

11.4. Uanset ovennævnte forudsætninger dækker nærværende forsikring regreskrav fra forsikringsgivere af arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende social forsikring.

 

11.5. Der gælder en generel og fuldstændig undtagelse for ethvert krav mod sikrede der udspringer af en erhvervssygdom eller arbejdsulykke der er relateret til eller antages at være relateret til lidelsen ”black lung”, kisel eller asbest.

10. EMPLOYER’S LIABILITY

 

10.1. Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade indtruffet i hele verden excl. USA og Canada, når sikrede som et led i virksomhedens aktiviteter midlertidigt udfører montage, installerings- og servicearbejde uden for virksomhedens område.

10.2. Det præciseres, at forsikringen dækker ansvar, som forsikringstageren ifalder i egenskab af arbejdsgiver over for ansatte i Danmark, ligesom forsikringen dækker forsikringstagerens ansvar som arbejdsgiver over for de ansatte personer i Danmark, når disse i forsikringstagerens tjeneste befinder under rejse eller midlertidigt ophold i hele verden excl. USA og Canada.

10.3. Ansvar, som forsikringstageren ifalder i egenskab af arbejdsgiver, Employer’s Liability, herunder arbejdsskade og erhvervssygdomme, over for personer ansat af forsikringstageren uden for Danmark, er undtaget fra forsikringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skærpelse
Nyt punkt - 26. Terror

26. TERROR

 

26.1. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, herunder – men ikke begrænset til – omkostninger eller udgifter af enhver art som er en direkte eller indirekte følge af eller som står i forbindelse med terrorisme.

 

26.2 Ved terrorisme forstås en handling herunder – men ikke begrænset til – vold eller trussel om vold, foretager af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller sprede frugt i offentligheden eller dele af offentligheden.

 

26.3. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.   

Skærpelse

 

Erhvervsrejseforsikring

Nuværende Ændring Bemærkning

Betingelsessæt:

TRUST_Betingelser_BTA 2017

Betingelsessæt:

BTI Standard Betingelser DK 2020

 

Erstatningsperson (sum DKK 50.000)

Erstatningsperson (sum DKK 50.000) Lempelse
Forsinket fremmøde (sum DKK 75.000) Forsinket fremmøde (sum DKK 25.000) Skærpelse
Bagageforsinkelse (sum DKK 3.000) Bagageforsinkelse (sum DKK 3.500) Lempelse
Bagage (sum DKK 30.000)  Bagage (sum DKK 25.000)  Skærpelse
Plaster på såret (sum DKK 10.000) Dækning udgår Skærpelse
Eftersøgning og redning (sum DKK 750.000) Eftersøgning og redning (sum DKK 100.000) Skærpelse
Kidnapning Dækning udgår Skærpelse

Selvrisikodækning ved billeje (Ej omfattet)

Selvrisikodækning ved billeje (sum DKK 10.000) Lempelse

 

Professionelansvar (MISC) 

Ændring Bemærkning

Betingelses version er ændret fra 13-06 til 21-03

 

Punktform er indsat – på nær punkter med kun ét afsnit

 
Den grønne faktakasse på forsiden er omskrevet   
Sanktionsklausul er indsat – stod før I de enkelte policer   
Sags- og omkostningsmax er indsat på 2,5 mio. uanset sumstørrelse   
Sags- og omkostningsmax er max. 1,5 mio. i USA/Canada/Australien   
Renter er maximeret til 10% af forsikringssummen og kun gældende for krav rejst i Norden   
Geografisk område er præciseret og omformuleret   
Alle sublimits er justeret ned til 1 mio.   
Immaterielle rettigheder sublimit stod før i policerne – er nu flyttet til betingelserne   
Kontraktsansvar og indirekte tab er præciseret under exclusions   
Bøder er præciseret til at skulle være forsikringsbare og lovlige   
Efteranmeldelsesfrist er som standard 3 mdr. (før 6 eller 12 mdr.)  
Indsat præcisering omkring varsling og automatisk fornyelse  
Udvidet anmeldelsesperiode – der er indsat en minimumspræmie og en forudsætning om skadefrihed   
Automatisk medsikring af datterselskaber er begrænset til rene danske selskaber  

 

Professionelansvar (IT) 

Ændring Bemærkning

Betingelses version er ændret fra 13-06 til 21-03

 
Ingen ændringer til alt hvad der vedrører EA/PA   
Punktform er indsat – på nær punkter med kun ét afsnit  
Den grønne faktakasse på forsiden er omskrevet   
Sanktionsklausul er indsat – stod før I de enkelte policer  
Sags- og omkostningsmax er indsat på 2,5 mio. uanset sumstørrelse   
Sags- og omkostningsmax er max. 1,5 mio. i USA/Canada/Australien   
Renter er maximeret til 10% af forsikringssummen og kun gældende for krav rejst i Norden   
Geografisk område er præciseret og omformuleret   
Alle sublimits er justeret ned til 1 mio.   
Immaterielle rettigheder sublimit stod før i policerne – er nu flyttet til betingelserne   
Kontraktsansvar og indirekte tab er præciseret under exclusions   
Bøder er præciseret til at skulle være forsikringsbare og lovlige   
Efteranmeldelsesfrist er som standard 3 mdr. (før 6 eller 12 mdr)   
Indsat præcisering omkring varsling og automatisk fornyelse  
Udvidet anmeldelsesperiode – der er indsat en minimumspræmie og en forudsætning om skadefrihed   
Automatisk medsikring af datterselskaber er begrænset til rene danske selskaber  
Det er præciseret at der gælder den på policen anførte selvrisiko ved krænkelse af patentrettigheder   
Udestående honorar er sublimiteret til 1 mio.   
Afværgelse af tab er sublimiteret til 1 mio.   
Følgende undtagelser er indsat: Indirekte tab, finansierings- og investeringsrådgivning, fortsæt og strafbare handlinger   
Afsnit under ”fornyelse” vedrører ingen regulering bagud er slettet   
Præciseret at uautoriseret adgang ikke gælder krav rejst i USA/Canada   
Forretningshemmeligheder er præciseret til også at omfatte ”krænkelse”  

 

keyboard_arrow_up